תנאי שימוש

זכויות יוצרים ותנאי שימוש

כללי
אתר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל (העמותה) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" (להלן: "משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות").

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי אתר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לאיגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל.

זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, אם הוא המשרד ואם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל.


צילומים
זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.

מדיניות פרטיות
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות
(Hits) באתר.
1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
3. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש, כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר, הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

פניות בקשר לאתר
בדואר אלקטרוני:  office@icom.org.il

אחריות
השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("As Is") . איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא יישא איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, "איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

פרסומים רשמיים של האיגוד
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים באתר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל , רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.