כרך א' של התקן לניהול אוספים מוזאלים בהוצאת פורום מנהלי האוספים והרשמים של איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

מתוך התקן:

התפקיד הראשוני של כל מוזאון הוא לאסוף, לתחזק ולשמר את האוסף שברשותו.
קיומו של אוסף הוא למעשה מה שמבדיל בין חלל אמנות למוזאון. בתקנות הנלוות לחוק
המוזאונים התשמ״ג, ,1983 מוצגת החובה לעקוב אחר מצב האוספים ולשמרם למען
הדורות הבאים. על המוזאונים לשמר ולשמור על האוסף לתצוגה בתערוכות מתחלפות
וקבועות, לצורכי מחקר אקדמאי ומחקר אמנותי, תרבותי, היסטורי וויזואלי (האוסף
משמש כיסוד המחקרי של עבודת האוצרים במוזאון, חוקרים אקדמאיים וסטודנטים),
להשאלות למוזאונים בארץ וברחבי העולם וכדומה.
האוסף המוזאלי הוא הון סימבולי. הוא המורשת, הזיכרון, וככזה הוא דינמי וחי. אוספים הם
מרכז הידע של המוזאונים והם אלה שמתווים את אופיים. האוספים משקפים את תחומי
העניין של המוזאון שבו הם מכונסים, את התערוכות הצומחות ממנו ואת ייחודו על מפת
המוזאונים. תקופת הקורונה חידדה והדגישה מאפיינים אלה לא רק מהיבט התוכן )יותר
ויותר מוזאונים הסתמכו על תערוכות מהאוסף הקיים ועל השאלות ממוזאונים בארץ(,
אלא גם מההיבט של החובה לדאוג לפרטי האוסף גם כאשר המוזאון סגור, ולוודא כי תנאי
השימור הנדרשים ממשיכים להתקיים כסדרם על פי תקני השימור המקובלים.
’פורום מנהלי האוספים והרשמים’ פועל כחלק מפעילות הפורומים של איגוד המוזאונים
בישראל, במטרה לעודד שיח מקצועי ולגבש קהילה מקצועית של אנשי המוזאונים,
בייחוד אלה העוסקים בניהול האוסף. פורום זה לקח על עצמו משימה חשובה ונדרשת
של כתיבת סטנדרט ישראלי לניהול אוסף. זהו הסטנדרט הראשון שנכתב בארץ, אשר
מותאם לצורכי המוזאונים בישראל. הסטנדרט שלפנינו עוסק בהיבטים שונים של ניהול
אוספים, מהובלת הפריטים למוזאון ועד הנגשתם לציבור.
אנו מקווים שחוברת זו תהווה בסיס עבודה לכל המוזאונים בארץ ותייצר סטנדרט
התנהלות אחיד שיגן על האוספים החשובים שנמצאים ברשותם.


תקן לניהול אוסף מוזאלי