פורסם מכרז פומבי מס' 108205 – מרכז\ת בכיר\ה ( מוזיאונים ואומנות פלסטית), ירושלים.

היקף משרה
משרה מלאה
תיאור התפקיד

לפרטים נוספים יש ללחוץ על הקישור

ניהול מכלול הטיפול במוסדות והמפעלים השונים בתחום.
שותפות בגיבוש מדיניות המשרד בתחום. ריכוז והובלת גיבוש התבחינים והמדדים
לתמיכות בתחום.
קידום נושאים אמנותיים תרבותיים שבתחומי האחריות בהתייעצות ובתאום עם
המדור/המועצה הרלוונטיים.
פיקוח על בקשות לקבלת תמיכות לפעילות השוטפת ולפרויקטים של מוסדות וגופים
הנוגעים לתחום האחריות.
בדיקת והכנת בקשות התמיכה לדיון במדור הרלוונטי לקבלת המלצות לתמיכה.
ניהול וטיפול בכל הכרוך בהעברת התמיכות לייעדן כולל בדיקת התקציב, דוחות
הביצוע, בקרות חשבונאיות ועוד.
פיקוח על הפעילות המבוצעת על-ידי גופים ומוסדות שנתמכו על ידי היחידה
ווידוא שימוש בהתאם למטרות המוצהרות של בקשות התמיכה.
השתתפות בוועדות, בדיונים ובפורומים, הנוגעים לתחומי האחריות, לגיבוש
ההיבטים המקצועיים.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

דרישות סף

השכלה:
----------------------------------------
השכלה אקדמית (תואר ראשון),
רצוי תואר שני בתחום הרלוונטי.
ניסיון:
----------------------------------------
לבעלי תואר ראשון שלוש שנות ניסיון בתחומי התרבות והאמנות בהתאם
למטלות המפורטות בתיאור התפקיד.
לבעלי תואר שני שתי שנות ניסיון בתחומי התרבות והאמנות בהתאם למטלות
המפורטות בתיאור התפקיד.
דרישות רצויות נוספות:

****************************************
רצוי השכלה וניסיון בתחומי התרבות והאמנות הרלוונטיים.
ידע ומיומנות בתוכנות מחשב ובעבודה עם מאגרי מידע ממוחשבים.
כושר ניהול משא ומתן.
רצויה היכרות עם המציאות המגוונת של התחום הרלוונטי.
ניסיון בניהול עובדים ובניהול תקציב.
ידיעת השפה העברית על בוריה.

הגשת  מועמדות עד 04.05.2023

הערה:
****************************************
א. העיסוק משוייך למסלול קידום משרדי
ב. המשרה תחזור לתחילת מסלול הקידום עם התפנותה.
ג. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 ובתיאום
בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים רשאים להגיש מועמדותם
למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית. במקרה זה נדרשים
הנדסאים וטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק- 4 שנים להנדסאי/ת,
5 שנים לטכנאי/ת.
ב. בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמך/ת אשר ייבחרו למשרה ידורגו
בדירוג המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג
ההנדסאים או הטכנאים רשאי/ת לשמר את הדירוג המקצועי.


הערות:
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
גיליונות הערכה ומשוב של עובד המדינה יתקבלו כמסמכים דיגיטליים שיוצגו
מתוך תיק העובד. עובד מדינה שתיק העובד אינו מנוהל במרכבה יצרף לבקשה
גיליונות הערכה ומשוב מהשנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
מיקום המשרה צפוי לעבור ב5- השנים הקרובות לקריית הממשלה, רחוב בנק ישראל 7
אומדן טווח השכר המפורט להלן הוא השכר הצפוי במונחי ברוטו, לעובד שייבחר
למשרה במתח דרגות (39-41) בדירוג מח"ר ובכפוף לדרגה שבה ישובץ בתוך מתח
הדרגות. קביעת דרגה בתוך מתח הדרגות של המשרה תעשה עם תחילת העסקת
העובד שייבחר לתפקיד במשרד בהתאם לנתונים התעסוקתיים של המועמד
(כגון ניסיון רלבנטי, וותק מקצועי של העובד, השכלה) ובכפוף לכללים בנושא.
לצד כל דרגה יש שלוש רמות שכר שונות-ללא "גמול השתלמות", עם "גמול
השתלמות" אחד ועם שני "גמולי השתלמות"(1).
אומדן טווח השכר מתייחס לשני אומדני שכר: אחד הנוגע להעסקה לפי הסכמים

קיבוציים (להלן-דרוג דרגה) והשני להעסקה בחוזה מיוחד, שאינה לפי הסכמים
קיבוציים (להלן-שכר כולל). (לעניין זה ראה הנחיות למועמד). אומדן השכר ביחס
לדרגה התחילית במתח 3 שנות "ותק לשכר" בהתאם לניסיון הנדרש במכרז, וביחס לדרגה
העליונה במתח לפי 6 שנות "ותק לשכר".


אומדן טווח שכר להעסקה בדירוג דרגה:
החל מ- 9798.73 ש"ח ועד 10,164.06ש"ח (בכפוף לתנאים המפורטים להלן).
הערך הנמוך בטווח השכר מתייחס לדרגה התחילית שבמתח הדרגות של
המשרה 39 ללא "גמול השתלמות", והוא כולל את שכר היסוד ותוספות
קבועות (6839.72 ש"ח)+"רכיבי שכר משתנים" (20 שעות נוספות (כ1000- ש"ח)
כוננויות, החזרי הוצאות, ותשלומים שנתיים אחרים (2).
הערך הגבוה בטווח השכר מתייחס לדרגה הגבוהה ביותר במתח הדרגות של
המשרה (41) עם שני "גמולי השתלמות", הוא כולל את שכר היסוד ותוספות
קבועות 7123.25 (ש"ח)+ "רכיבי שכר משתנים" (20 שעות נוספות (כ1000- ש"ח)
כוננויות, החזרי הוצאות, ותשלומים שנתיים אחרים (2).
אומדן השכר מתייחס לעובד ללא "וותק לשכר". ככל שמוכר לעובד וותק לשכר
בכפוף לאישורים ולכללים המקובלים, שכר היסוד והתוספות הקבועות יעודכנו
ב 1% לכל שנת וותק, ומידי שנה, בכפוף לכללם בנושא זה.


אומדן טווח שכר להעסקה בחוזה מיוחד בשכר כולל:
החל מ9573.17- ש"ח ועד 13,134.29 ש"ח (בכפוף לתנאים המפורטים להלן)
הערך הנמוך בטווח השכר מתייחס לדרגה התחילית שבמתח הדרגות של
המשרה (39) ללא "גמול השתלמות", והוא כולל את השכר המשולב (6,665.17 ש"ח+
רכיבי שכר משתנים (20 שעות נוספות (כ- 2,000 ש"ח) כוננויות, החזרי הוצאות,
ותשלומים שנתיים אחרים (2).
הערך הגבוה בטווח השכר מתייחס לדרגה הגבוהה ביתור במתח הדרגות של
המשרה (41) עם שני "גמולי השתלמות", הוא כולל את השכר המשולב (9,428.52 ש"ח)
+ "רכיבי שכר משתנים (20 שעות נוספות (כ- 2700 ש"ח) כוננויות, החזרי הוצאות,
ותשלומים שנתיים אחרים(2).
הבהרות


"רכיבי השכר המשתנים"- מדובר ברכיבי שכר שהינם תלויי ביצוע בפועל
והמשולמים על בסיס דיווח חודשי כגון גמול עבודה בשעות נוספות, כוננויות,
החזרי הוצאות. רכיבים אלו הם בגדר פררוגטיבה של המעסיק, ועל כן ניתנים
לשינוי מעת לעת בהתאם לצרכי המערכת. אומדן השכר מתייחס למצב שבו עובד
מבצע את מכסת השעות הנוספות המרבית לממלא משרה זו ערב פרסום
המכרז (20 ש"נ). מובן שככל שהעובד לא יבצע בחודש מסוים ש"נ או יבצע כמות
מופחתת של ש"נ מהמכסה שאושרה, השכר שישולם לו יהיה נמוך מאומדן השכר
בהתאמה.


.1 "גמול השתלמות"- תשלום עבור גמולי השתלמות כפוף להכרה בזכאות לגמול
בהתאם לכללים המקובלים בשירות המדינה רק עם תחילת עבודת העובד במשרד.

.2 המדינה אינה מתחייבת לתשלום אומדן השכר, ולא תתקבלנה טענות של
מועמד/ת ששובץ במשרה, בגין פער שיווצר בין השכר בפועל לבין אומדן השכר
או בשל שינויים בשכר, ככל שיהיו. מועמד שיגיע לשלב הסופי של המכרז
(ועדת הבוחנים) יהיה רשאי לפנות באמצעות מרכז השירות לקבלת סימולציית שכר
פרטנית מהמשרד.

המכרז פורסם ביום : ו' באייר, תשפ"ג (27/04/2023)