במינהל תרבות חברה וספורט - באגף תרבות ואמנויות – במוזאון הטבע, ירושלים, פנויה המשרה הבאה- מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת -(מכרז מס' 41/23)

היקף משרה
100 אחוז
תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: ניהול ופיתוח לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי של מוזאון הטבע, לצורך הפעלתו ולהבטחת פעילותו ולחשיפת מגוון תחומי פעילויות בתחומי הטבע לתושבי העיר, בהתאם לנהלים עירוניים, למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה. כפיפות למנהל/ת מוזאון הטבע

תחומי אחריות:

− ניהול לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי של מוזאון הטבע, בהתאם לצרכים, לתכניות העבודה, מדיניות העירייה ולהנחיות הממונה;

− סיוע לממונה בתכנון פעילותו ופיתוחו של מוזאון הטבע לטווחי זמן שונים, בהתאם לצרכי אוכלוסיות היעד, כולל סיוע בהכנת תכניות העבודה ובקרה על ביצוען, בתיאום עם הממונה;

− ניהול מערך ההתקשרויות עם קבלנים ונותני שירות חיצוניים, לרבות הכנת ועדכון חוזים, על נספחיהם, בכפוף לאישורי הועדות הרלוונטיות ובהתאם להנחיות הממונה;

− ריכוז ותיאום עבודת מוזאון הטבע מול גורמים פנים וחוץ עירוניים הקשורים לקידום התכניות והפרויקטים שבאחריותו, בהתאם להנחיות הממונה, תוך סיוע לממונה בריכוז ובטיפול בפרסום ובשיווק עבודת המוזאון;

− ניהול והנחייה מקצועית ומינהלית על צוות העובדים הכפופים לו.

מטלות עיקריות:

 ניהול לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי של מוזאון הטבע, כולל בניית לו"ז תפעולי של המוזאון והתכניות והפעילויות המתקיימים בו או תחת חסותו, אחזקה ותפעול של המוזאון, עבודת המזכירות, תוך ניהול קשרים עם קבלנים נותני שירות ועם מחלקות ואגפים רלוונטיים בעירייה בהתאם לצורך ולהנחיות הממונה;

 סיוע לממונה בתכנון פעילותו של המוזאון ובפיתוחו, תוך השתתפות בגיבוש ויישום מדיניות עירונית בתחום, בהתאם לצרכי האוכלוסייה בעיר;

 סיוע לממונה בהכנת תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות בתחומי פעילות המוזאון, בהתאם לצרכים מקצועיים, עדכונן במהלך השנה ומעקב אחר ביצוען;

 ביצוע מעקב אחר המערך הכספי שבאחריות המוזאון, הכנת סידורי העבודה, פיקוח ובקרה על השירותים הניתנים במסגרת המוזאון, עפ"י כללים ונהלים ובהתאם לתוכניות העבודה ולהנחיות הממונה;

 ריכוז והכנת נתונים ומסמכים לצורך דיון בוועדות המאשרות הזמנת עבודות, שירותים וטובין מקבלנים ונותני שירות חיצוניים (כגון: ועדת מכרזים, ועדה למסירת ועדות תכנון, ועדה לאישור ספק יחיד, ועדה לפתיחת הצעות מחיר וכו') ובמידת הצורך השתתפות פעילה בוועדות השונות, בתיאום עם הממונה;

 העברת החוזים לאישור הממונה ולחתימת הצדדים (נותני שירות חיצוניים והגורמים המוסמכים בעירייה), וידוא חתימת החוזים על ידי כל הצדדים הרלוונטיים ומסירת הדיווחים על עיכובים וחריגות לממונה;  ניהול מעקב אחר השינויים הנדרשים בחוזים, כולל הכנת הבקשות להארכת תוקף או הגדלת היקף החוזה עפ"י הנחיית הממונה, העברת הבקשות לדיון בוועדות הרלוונטיות והטמעת החלטות הועדות בתנאי החוזים; 

 ביצוע הזמנות שירותים ועבודה, בהתאם לצרכים ולדרישות של המוזאון, לרבות סיוע באיסוף הצעות מחיר, תיאום מועד ותנאי קבלת שירות/טובין ווידוא קבלה בהתאם לפרטי ההזמנה, בהתאם לנהלי העירייה ולהנחיות הממונה ;

 הכנת הזמנות עבודה, באמצעות מערכת לוגיסטית, בהתאם לסעיפי התקציב המאושרים ולנהלים עירוניים, העברתם לאישור הגורמים הרלוונטיים ולקבלנים/ספקים למימוש ההתקשרות;

 סיוע אדמיניסטרטיבי לממונה בהפקת תכניות ופעילויות שונות, משלב התכנון ועד לביצוע, כולל ארגון ותיאום התכנית לאוכלוסיית היעד, קביעת תאריך, ארגון לוגיסטי, הפקת הזמנות ווידוא שליחתן, בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים ובהתאם להנחיית הממונה;

 גביית תשלומים ממבקרי המוזאון עפ"י תעריפים שנקבעו, כולל תשלומים על פעילויות שבאחריות המוזאון או בחסותו, לרבות בקרה על ניהול קופה קטנה שבאחריות המוזאון, כולל בקרה על גביה עבור פעולות העשרה המתקיימות במוזאון, בתיאום עם גורמים מקצועיים ועפ"י הנחיות הממונה;

 סיוע לממונה בפיתוח יחסי ציבור, פרסום ובשיווק פעילות המרכז בקרב התושבים ואנשי מקצוע, תוך הכנת והפצת עלונים, חוברות ודפי מידע על שירותים, פרויקטים, תכניות האמנות;

 הפעלה ועדכון שוטף של אתר האינטרנט של מוזאון הטבע, בתיאום עם יחידת האינטרנט העירונית;

 ניהול והנחיה מקצועית ומנהלית של צוות עובדים הכפופים לו, לרבות קביעת נהלי עבודה, סדרי עדיפויות ולוחות זמנים, ויסות העבודה, פתרון בעיות שמתעוררות במהלך העבודה ופיקוח ובקרה על הביצוע;  ייזום, פיתוח וקיום שותפויות מקצועיות עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים הקשורים לתחומי אחריותו, ותיאום עבודת המוזאון מול מחלקות אחרות באגף וגורמים פנים וחוץ עירוניים רלוונטיים;

 הכנת דיווחים ודוחות תקופתיים ושוטפים על ביצוע העבודה שבתחום אחריותו, בהתאם להנחיית הממונה;

 השתתפות בוועדות וישיבות שונות עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים בנושאים שבאחריותו, בתיאום עם הממונה;

 ביצוע תפקידים נוספים כפי שיוטלו עליו ע"י הממונה.

 

דרישות סף

תואר אקדמי* וניסיון של שנתיים לפחות בארגון וקידום פרויקטים, רצוי בתחום פעילות מוזאון;

קורס/ים בתחומי ארגון ומינהל;

רצוי ידע וניסיון בהכנת תכניות עבודה;

רצוי ניסיון בהנחיית והפעלת עובדים;

ידע וניסיון בהפעלת מערכות מחשב ובשימוש בתוכנות לניהול משרד ;(Word, Excel, PowerPoint)

כישורים ומיומנויות:

כושר ניהול, תכנון, ארגון ותיאום;

כושר הפעלת צוות עובדים והדרכתם;

כושר ניהול משא ומתן;

יכולת גיוס משאבים;

כושר ייצוג האגף בפני גורמים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים;

כושר הבעה בכתב ובע"פ;

כושר קיום מגע נאות עם עובדים, קהל ומוסדות;

ידיעת שפות:

עברית - על בורייה;

אנגלית – ברמה טובה;

רצויה ידיעת שפות נוספות.

 

על מכרז זה חלה הוראת שעה עד לתאריך .31.12.2023

פרטים נוספים אודות המשרה והכישורים ניתן לקבל אצל גב' אהובה בן שטרית, מנהלת מחלקה בכירה לטיפול בפרט, בטל' 02-6296142

 

מקבלי שירות של נושא התפקיד: בתוך העירייה: עובדי מוזאון הטבע, אגף תרבות ואמנויות, מינהל תרבות חברה וספורט, מינהל כספי, אגפים ומחלקות בעירייה הקשורים לתחומי אחריותו; מחוץ לעירייה: תושבי העיר, תלמידי מוסדות חינוך, עמותות, קרנות וארגונים קהילתיים וחברתיים, משרדי ממשלה וגופים פרטיים הקשורים לתחומי אחריותו.

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012 ולהנחיות משרד הפנים, למכרזים שהדרישה בהם היא השכלה אקדמית כללית ולא תואר ספציפי עמוד 58 רשאים להגיש מועמדות גם בעלי הסמכה כהנדסאי/טכנאי, הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים, ובתנאי שהם עומדים בכל יתר דרישות הסף במכרז. עם זאת, מתמודדים בעלי הסמכה של הנדסאי יידרשו לשנת ניסיון נוספת מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז ומתמודדים בעלי הסמכה של טכנאי יידרשו לשנתיים ניסיון נוספות מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז הנ"ל. כמו כן, רשאים להגיש מועמדות גם בעל י תעודת סמיכה לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. שתיים מתוך שלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר ובתנאי שהם עומדים בכל יתר דרישות הסף במכרז.

נדרשת נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות.

תנאי ההעסקה של העובד שיבחר עשויים להשתנות בשל המעבר למשרה המוכרזת. העובד שיבחר יוכל להיות מדורג באחד הדרוגים שהוגדרו בתיאור התפקיד בלבד.

יודגש, כי מועמד שיבחר במכרז והצהיר על קרבת משפחה, מינויו לתפקיד מותנה בבחינה ואישור הגורמים המוסמכים.

משרה זו מזכה בהשתתפות העירייה באחזקת רכב, ובלבד שהעובד יעמוד בתנאים המזכים השתתפות באחזקת רכב כמפורט בנוהל .24.0407

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך קבלת ההתאמות, חלה על המועמד חובה לציין זאת בתוך השאלון להגשת מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. על מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג ה ולם מכוח הדין חלה חובה למסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה ולצרף אסמכתאות בהתאם.

על מנת להוכיח עמידה בדרישות הסף של המכרז, יש לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי ניסיון ממקומות עבודה המעידים על הניסיון הרלוונטי. על אישורי הניסיון לכלול: את מהות ופירוט התפקיד/ים, תאריכי העסקה מלאים והיקף המשרה. יובהר, כי ככל שהוגדרו דרישות סף נוספות כגון: רישום בפנקס, רישיון מקצועי, רישיון נהיגה, רישיון רכב, קורסים, הכשרות וכיו"ב, יש לצרף אסמכתא לכל אחת מדרישות הסף כפי שהוגדרו.

עבודה נוספת, פרט לעבודה בעיריית ירושלים, מותנית בקבלת אישור כדין.

השתתפות ונטילת חלק בהערכות העירונית לקראת ובעת אירועי חרום ופגעי טבע במסגרת העירייה ו/או המינהל ו/או האגף, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-חרום, התשכ"ז.1967-

יכול והמועמדים יידרשו לעבור מבדקי מיון.

בכל מקום בו מפורט תאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה: הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.