במינהל תרבות חברה וספורט – באגף לאמנויות, במחלקה לאמנות חזותית, פנויה המשרה הבאה: (מכרז מס' 177/23) תואר המשרה: אחראי/ת לאמנות פלסטית ועיצוב במרכז הקוביה

היקף משרה
100% משרה – 42 ש"ש
תיאור התפקיד

מטרת התפקיד:

תכנון, פיתוח ובקרה מקצועית על נושאי האמנות הפלסטית, האמנות החזותית ועיצוב אמנותי במרכז הקוביה, לטיפוח מודעות וחשיפה של תושבי העיר לאמנות פלסטית וערכיה, תוך סיוע בהעמקת השירותים המקצועיים לאוכלוסיות השונות בעיר וקידום פרויקטים עירוניים אמנותיים, בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה.

 

תחומי אחריות:

− סיוע בגיבוש מדיניות ותכנון פעילות שנתית ורב- שנתית בתחום האמנות הפלסטית והאמנות החזותית במסגרת פעילות מרכז הקוביה, תוך איסוף וניתוח נתונים לצורך הגדרת חזון מקצועי, בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה;

− ייזום, תכנון, פיקוח וליווי מקצועי של תכניות ופרויקטים עירוניים בתחום האמנות הפלסטית, האמנות החזותית ועיצוב אמנותי המתבצעות במרכז הקוביה, בהתאם למדיניות העירייה, לתכניות העבודה ולהנחיות הממונה;

− סיוע לממונה בגיוס משאבים מגורמים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים שונים, לצורך הפעלת תכניות ופרויקטים בתחום אמנות פלסטית, האמנות החזותית ועיצוב המתבצעים במרכז, כולל סיוע בהכנת הצעת תקציב שנתי ופיקוח על ביצועו, בתיאום עם הממונה.

כפיפות: למנהל/ת מרכז הקוביה

מטלות עיקריות:

 סיוע לממונה בגיבוש מדיניות עירונית בתחום האמנות הפלסטית, בהתאם לצרכי האוכלוסייה בעיר, על כל מגזריה ובהתאם לחתכי גיל שונים;

 הכנת תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות בתחום האמנות הפלסטית והעיצוב, תוך איסוף, ריכוז וניתוח נתונים שונים, בהתאם לצרכים מקצועיים, העברתם לממונה לאישורו ופיקוח על ביצוען לאחר שאושרו לרבות עדכונן במהלך השנה;

 ייזום, תכנון, פיקוח וליווי מקצועי של תכניות ופרויקטים ייחודיים לעידוד ופיתוח תחום האמנות הפלסטית, האמנות החזותית והעיצוב האמנותי (כגון: הפקה וארגון תערוכות עירוניות, תכנית אמנות לגיל השלישי, הפנינג שכונתי, הקמת גלריות חדשות וכו'), בתיאום עם גורמים ציבוריים, קהילתיים וחברתיים שונים ועם הממונה;

 ניהול ופיקוח מקצועי על הפעלה ופיתוח של קורסים מקצועיים, אירועי אמנות, מפגשי אמנות וכו', לצורך הקניית ידע וכלים מקצועיים בתחומי האמנות הפלסטית, האמנות החזותית והעיצוב לאוכלוסיות השונות בעיר ולעידוד ופיתוח אמנים צעירים (כגון: קורסים וסדנאות לרישום, ציור, פיסול, לימודי תעודה לאמנות פלסטית וכו');

 בקרה מקצועית על תכניות הלימודים והנחיית צוות המורים, מדריכים ואנשי מקצוע בהדרכה ולימוד הקורסים השונים שבאחריות המרכז להקניית ידע וכלים מקצועיים בתחומי האמנות הפלסטית, האמנות החזותית והעיצוב לאוכלוסיות השונות בעיר;

 סיוע לממונה בתפעול ופיתוח הגלריה המקצועית לאמנות פלסטית/אמנות חזותית בקוביה, כולל אוצרות ועיצוב תערוכות אמנות ופרויקטים נבחרים בתחום האמנות הפלסטית, בתיאום עם הממונה;

 סיוע לממונה בגיוס משאבים מגורמים שונים (כגון: משרד החינוך, קרנות, עמותות, ארגונים ציבוריים, תורמים וכו'), תוך יצירת שותפויות מקצועיות וניהול קשרים שוטפים עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים, לצורך הפעלת תכניות ופרויקטים בתחום האמנות הפלסטית, האמנות החזותית והעיצוב המתבצעים במרכז;

 ייעוץ מקצועי לגורמים פנים וחוץ עירוניים בתחום האמנות הפלסטית, האמנות החזותית ועיצוב אמנותי;

 סיוע בפרסום והסברת פעילות המרכז במחלקה בתחומים שבאחריותו בקרב תושבי העיר ואנשי מקצוע, תוך הכנת והפצת עלונים, חוברות הסברה, ודפי מידע וכן באמצעות האינטרנט וברשתות החברתיות, בכל הקשור לשירותים, לפרויקטים ולתכניות בתחום האמנות הפלסטית;

 סיוע לממונה בהכנת תקציב שנתי של המרכז בכל הקשור לנושאי האמנות הפלסטית, האמנות החזותית ועיצוב אמנותי המתקיימים במסגרת המרכז;

 יצירה ופיתוח שותפויות מקצועיות עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים (כגון: גופים, ארגונים ומוסדות, אנשי אקדמיה, אמנים וכו'), לצורך שיתוף פעולה וקידום מקצועי של פעילות המרכז שבתחומים שבטיפולו;

 השתתפות בועדות וישיבות שונות עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים בנושאים שבאחריותו;

 ביצוע תפקידים נוספים כפי שיוטלו עליו ע"י הממונה.

מקבלי שירות של נושא התפקיד: בתוך העירייה: עובדי אגף אמנויות, מינהל תרבות חברה וספורט, מחלקות ואגפים אחרים בעירייה העוסקים בנושאים הקשורים לאמנות פלסטית, אמנות חזותית ועיצוב אומנותי. מחוץ לעירייה: תושבי ואורחי העיר, מינהלים קהילתיים, מוסדות חינוך, עמותות, קרנות וארגונים קהילתיים וחברתיים, מרכזים וגלריות לאמנות המופעלים ע"י המחלקה וכו'.

דרישות סף

דרישות מקצועיות:

תואר אקדמי באחד מתחומי ה אמנות החזותית, (רצוי מהאקדמיה לאמנות "בצלאל"), בתוספת תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך או קורס הכוון/ אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות לפחות*;

ניסיון של שלוש שנים לפחות בתכנון וניהול פרויקטים בתחום האמנות החזותית;

ניסיון בהנחיה והדרכת אנשי מקצוע בתחום האמנות;

ניסיון בהנחיה והפעלת עובדים; ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת ובשימוש בתוכנות לניהול משרד;

 

כישורים ומיומנויות:

כושר ניהול, תכנון, ארגון ותיאום;

כושר הפעלת צוות עובדים והדרכתם;

כושר ניהול משא ומתן;

כושר ייצוג האגף בפני גורמים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים;

כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה;

כושר קיום מגע נאות עם עובדים, קהל ומוסדות;

ידיעת שפות: עברית – על בורייה; אנגלית – כדי ספרות מקצועית.

פרטים נוספים אודות המשרה והכישורים ניתן לקבל אצל גב' הילה סמוליאנסקי, ממונה על אמנות חזותית, בטל' .02-6298151

שאי להגיש מועמדות גם מועמד שאין באמתחתו קורס הכוון/אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות, אולם במידה ויבחר לתפקיד יתחייב לעבור ולסיים קורס/י הכוון/אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות לפחות או תעודת עובד חינוך תוך שנתיים מיום היבחרו לתפקיד הנ"ל, כתנאי למינוי קבע לתפקיד. חשוב לציין, שבמידה וברשות המועמד תעודת עובד חינוך הוא אינו חייב לעבור ולסיים קורס/י הכוון/אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות לפחות.


העבודה מתבצעת גם מעבר לשעות העבודה המקובלות.

תנאי ההעסקה של העובד שיבחר עשויים להשתנות בשל המעבר למשרה המוכרזת. העובד שיבחר יוכל להיות מדורג באחד הדרוגים שהוגדרו בתיאור התפקיד בלבד. .

יודגש, כי מועמד שיבחר במכרז והצהיר על קרבת משפחה, מינויו לתפקיד מותנה בבחינה ואישור הגורמים המוסמכים.

משרה זו מזכה בהשתתפות העירייה באחזקת רכב, ובלבד שהעובד יעמוד בתנאים המזכים השתתפות באחזקת רכב כמפורט בנוהל .24.0407

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמו ת הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך קבלת ההתאמות, חלה על המועמד חובה לציין זאת בתוך השאלון להגשת מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. על מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין חלה חובה למסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה ולצרף אסמכתאות בהתאם.

על מנת להוכיח עמידה בדרישות הסף של המכרז, יש לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי ניסיון ממקומות עבודה המעידים על הניסיון הרלוונטי. על אישורי הניסיון לכלול: את מהות ופירוט התפקיד/ים, תאריכי העסקה מלאים והיקף המשרה. יובהר, כי ככל שהוגדרו דרישות סף נוספות כגון: רישום בפנקס, רישיון מקצועי, רישיון נהיגה, רישיון רכב, קורסים, הכשרות וכיו"ב, יש לצרף אסמכתא לכל אחת מדרישות הסף כפי שהוגדרו.

עבודה נוספת, פרט לעבודה בעיריית ירושלים, מותנית בקבלת אישור כדין.

השתתפות ונטילת חלק בהערכות העירונית לקראת ובעת אירועי חרום ופגעי טבע במסגרת העירייה ו/או המינהל ו/או האגף, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-חרום, התשכ"ז.1967-

יכול והמועמדים ידרשו לעבור מבדקי מיון. 

בכל מקום בו מפורט ת יאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה: הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.